Filter Laddar...
Storlek:  

Soft Touch


Affärsidé

Vår målsättning är att bygga vidare på den långa erfarenhet av import som byggts upp i företaget.

Sortimentet uppdateras kontinuerligt i täta kontakter med våra leverantörer. Dessa väljs ut med största omsorg och ett absolut krav från vår sida är att de är oberoende företag med långsiktig verksamhet. Huvuddelen av vårt sortiment marknadsförs sedan i vårt varumärke Soft Touch®.

Hög leveranssäkerhet, ledande produktutveckling och låga overhead- kostnader skall prägla vår verksamhet.
Soft Touch® mission & vision

Mission & vision

Oberoende av kvalitetsnivå skall leveranstider minimeras genom fortsatt utveckling av logistiken mellan tillverkare och slutkund genom ökad kontroll över hela kedjan.
Soft Touch® Historik

Historik

Skandinaviska Råvaror bildades 1913. Till en början bedrevs handel i liten skala med framförallt skinnråvaror inom Europa, men ganska snart blev det en större inriktning på import. Framför allt importerades bambuprodukter och tillbehör till trädgårdsindustrin. De viktigaste importmarknaderna var då som nu Fjärran östern med Kina som viktigaste leverantörsland.

År 1972 ombildades Skandinaviska Råvaror till aktiebolag. I sortimentet fanns då trädgårdshandskar och 1985 utvidgades detta med arbetshandskar. Goda leverantörskontakter fanns redan men nya kundkontakter behövde knytas. Försäljningen av arbetshandskar ökade och 1992 introducerades vårt varumärke Soft Touch som till en början bestod av högkvalitativa nitrilhandskar. Dessa blev snabbt en försäljningsframgång som följdes av många nya artiklar.

Under 1994 flyttade vi till Kärrlyckegatan på Hisingen Göteborg. I januari 2004 var det dags för flytt igen. Denna gång var det till Partille med större lokaler. Den totala ytan i Partille blev cirka 6000 kvadratmeter.

Idag är Soft Touch ett ledande varumärke på handskar av alla de slag och sortimentet utökas ständigt med nya modeller i takt med att företaget produktutvecklar.

Etik

Soft Touch AB tror på socialt ansvar genom hela produktionen och verkar för att alla arbetstagare ska ha en bra och säker arbetsmiljö och en arbetsplats med goda villkor och som de trivs på. Oavsett vilken arbetsgivare man har, och oavsett i vilket land man jobbar. Därför väljer vi leverantörer med omsorg.

Våra leverantörer skall nå upp till alla våra krav gällande arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, precis som våra egna fabriker. Det finns nationella lagar och internationella konventioner som reglerar arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen, inklusive FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

När vi ställer krav på våra leverantörer använder vi oss av en code of conduct, som listar de lagar och konventioner om anställdas rättigheter på arbetet, som våra leverantörer undertecknar och godkänner att följa. Vår Code of Conduct reglerar de etiska förhållandena hos våra leverantörer och grundar sig på ILO åtta kärnkonventioner om arbetsrätt. För att vara säkra på att våra leverantörer lever upp till våra krav, utför vi regelbundet audits av våra leverantörer och produktionsenheter. Dessa kontroller görs av Soft Touch ABs egna medarbetare, för att med egna ögon se att arbetsmiljön är så bra som den borde vara.

Miljöpolicy

Soft Touch AB är miljödiplomerade av Göteborgs Stad. Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar.

Diplomet är ett officiellt erkännande på att vi är på rätt väg i miljöarbetet. Genom vårt miljöarbete vill vi ta vårt ansvar i strävandet att uppnå ett mer ekologiskt uthålligt samhälle och ett mer miljöanpassat transportsystem.

Det innebär att vi skall:

Bygga upp och vidmakthålla en miljöorganisation.
Våra miljösamordnare skall i samarbete med företagsledning löpande stimulera ett ökat miljöengagemang och initiativ hos alla individer i organisationen.
Kontinuerligt utbilda och informera personalen i miljöfrågor så att de har kompetens och engagemang att beakta miljöaspekterna i den dagliga verksamheten.
Arbeta efter bolagsspecifika miljöprogram. Där så är möjligt skall miljöarbetet följas upp och vara mätbart.
I alla delar av transportkedjan verka för och upprätta samarbetsformer, med såväl kunder som leverantörer, som gynnar miljön.
Arbeta med förebyggande miljöåtgärder och sträva efter ständiga förbättringar.
Följa och helst överträffa tillämplig miljö-lagstiftning.

 

REACH står för Registrering, godkännande, utvärdering och begränsning av kemikalier.

För mer information, besök:EU-kommissionens webbplats

För att producera handskar med den kvalité och de egenskaper som önskas behövs kemikalier. Men kemikalier behöver inte alltid vara dåliga, det handlar bara om att välja rätt. Vi arbetar dagligen med att göra just detta.

Soft Touch AB importerar och säljer handskar vilket gör att vi måste följa REACH i vårt kemikaliearbete. REACH begränsar och förbjuder kemikalier och har som huvudsyfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön mot de risker som kan orsakas av kemikalier. Soft Touch AB följer de listor som begränsar eller förbjuder kemikalier.

För att säkerställa att vi lever upp de krav som ställs på oss, våra produkter och produktion, ställer vi krav på våra leverantörer. Vi kräver att våra leverantörer signerar vår kemikaliebegränsningslista och garanterar att produkterna inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen. De ämnena som finns på våra listor följer kraven i REACH, en rad andra lagar och direktiv. För att verifiera att våra leverantörer följer våra krav genomför vi också slumpmässiga kemiska tester på våra produkter.
Samarbeten

Faktum

Soft Touch AB samarbetar med tidningen Faktum för att utvärdera nya produkter. Tidningens ca 500 försäljare i Göteborgsområdet testar och betygsätter skyddshandskar, både för sommar och vinterbruk.

"En Faktumförsäljare brottas med helt andra utmaningar och här ser vi en chans att pröva våra produkter i nya situationer", säger Michael Cederkvist, VD på Soft Touch.

Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet arbetar för att skapa opinion, finansiera forskning och ge stöd till de tillhörande patientföreningar som finns runtom i Sverige. De lokala föreningarna ger i sin tur stöd till personer som drabbats av prostatacancer och arbetar för bättre lokalvård. Tillsammans med Prostatacancerförbundet har vi skapat Blå Handsken för att öka medvetenheten och kunskapen kring Sveriges vanligaste cancersjukdom och för varje sålt par skänker vi 5kr till forskningen för att en gång för alla besegra prostatacancer.
Soft Touch samarbetar med Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

BRO

Inför hösten uppmärksammas svenska kvinnors vanligaste cancersjukdom genom ett samarbete med Soft Touch AB och BRO. Rosa arbetshandsken säljs till återförsäljare av personligt skydd där 5 kronor per sålt par skänks av Soft Touch AB till kampen mot bröstcancer.
Soft Touch samarbetar med Göteborgs Brottningsförbund för Soft Touch Open
Göteborgs Brottningsförbund

Soft Touch Open är en av världens största brottningsturnering för ungdomar. Sedan är 2000 har Soft Touch AB varit huvudsponsor för tävlingen. Tävlingen har med åren också fungerat som en kvaltävling för flera landslag. Soft Touch AB har även sedan 2006 årligen delat ut ett stipendium till en pojke och en flicka. Vi ser detta som en av våra viktigaste uppgifter att se till att möjliggöra detta event för unga brottare. Soft Touch är huvudsponsor för Soft Touch Open, Europas största brottningstävling för ungdomar som drivits i över 80 år. Tävlingen genomförs årligen tillsammans med Göteborgs brottningsförbund som huvvudarrangör.
Soft Touch samarbetar med Sida

SIDA

Mellan åren 2005 – 2008 genomförde Soft Touch AB ett mycket framgångsrikt projekt tillsammans med SIDA som handlade om att flytta produktion från Kina till Pakistan. Denna kunskapsöverföringen slutgiltiga mål var att skapa arbetstillfällen. I Soft Touch AB´s slutrapport konstaterades att man skapat ca 2.000 arbetstillfällen. Än idag har vi regelbundna kontakter med SIDA.

Soft Touch AB är en grossist med anor från 1913 som säljer handskar till återförsäljare i Sverige och Europa. Vi är specialister på skydds- och arbetshandskar.

Genom samarbete med andra skyddstillverkare i branchen har vi tillsammans med kunder tagit fram ett komplett skyddssortiment för den skandinaviska marknaden. Detta sortiment marknadsförs under våra registrerade varumärken tillsammans med andra leverantörers skyddsprodukter.

Hela verksamheten bedrivs i egna lokaler i Göteborg, Sverige.

Harta 2 AB förvärvade fastigheten på Gamla Alingsåsvägen i Partille hösten 2003 och lokalerna stod klara efter renovering 2003/2004. Harta 2 AB äger och driver fastigheten.

 

Verksamheten drivs i egna lokaler i Kuala Lumpur, Malaysia.

2004 startades STIL Trading Malaysia Sdn Bhd. Till en början låg fokus på affärsutveckling och logistik, men snart utökades både arbetsuppgifter och personal när företaget växte.

2007 anställdes personal för kvalitetssäkring och logistik för marknaden i Pakistan.

2008 expanderade STIL trading igen och flyttade till nya lokaler i Damansara Heights. Här tog IT utveckling fart och företaget blev certifierade iPhoneutvecklare 2009.

2010 hade företaget växt ut de gamla lokalerna och flyttade till ett nytt kontor i Plaza Mont Kiara. Här lades grunden för att möta behovet av utbildning och backofficeaktiviteter från huvudkontoret. I samband med nystarten bytte företaget namn till STIL Services Malaysia Sdn. Bhd.

 

Läs mer